Jesteś tutaj:

Kategoria: Dokumentacja z przebiegu konsultacji

Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej  w ramach IPK Gminy Piątnica

 

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 27 maja 2018 r.  

Forma działania:  cykl debat  publicznych

Miejsce wydarzenia: Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy Poduchownej

Temat: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Piątnica – Uchwała NR 177/XXXI/2017 Rady Gminy Piątnica 30 sierpnia 2017 r.

Cel konsultacji:

1) wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu – wyznaczenie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, usługową i inną,

2) dotarcie do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu miejscowego, z informacją o możliwości uczestniczenia w procesie planistycznym oraz zachęcenie do wzięcia udziału w świadomym kreowaniu otaczającej przestrzeni,

3) przekazanie informacji dotyczących walorów przedmiotowego terenu w sposób obiektywny i profesjonalny, a jednocześnie dostępny i przekonujący,

4) określenie wymaganych rozstrzygnięć stosownie do problematyki planu miejscowego w formie koncepcji planu, w tym przypadku uwzględniając warte podkreślenia walory kulturowe,

5) potrzebę zaspokojenia potrzeb w zakresie niezbędnego uzupełnienia istniejącej zabudowy z zachowaniem wskaźników i standardów wynikających z innych opracowań planistycznych,

6) zwrócenie uwagi osób zainteresowanych na potrzebę dostosowania architektury do lokalnych standardów i tradycji oraz wypracowanie przyszłych zapisów planu w tym zakresie.

Przebieg spotkania: przeprowadzone zostały dwie debaty publiczne o godz. 10 i 13. Każda z debat rozpoczęła się wystąpieniem eksperta Pana prof. Jerzego Uścinowicza, który przedstawił analizę zasobów i potencjału Gminy Piątnica do konsultacji społecznych Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piątnica, omówił procedurę uchwalania studium uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przedstawił walory krajobrazowe i architektoniczne Gminy Piątnica. Następnie Pani Agnieszka Maszkowska w oparciu o przygotowany scenariusz przeprowadziła dyskusję z uczestnikami spotkania. Spotkanie o godz. 10 zdominowała dyskusja o braku możliwości zabudowy działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Natomiast o godz. 13 uczestnicy wyrazili swoje potrzeby i propozycje zagospodarowania terenów w gminie, wyrazili opinie na temat infrastruktury gminnej i inwestycjach. Język komunikatu dostosowany był do wszystkich uczestników debat publicznych. W trakcie debat zostały wykorzystane zdjęcia z metody analizy fotograficznej. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zobaczenia zdjęć.

W trakcie debat publicznych zostały zebrane od uczestników spotkania specjalne formularze ankiet. Z zebranych ankiet zostanie sporządzony raport ze spisem wszystkich uwag i opinii.

Debaty publiczne odbyły się w miejscu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Ilość osób biorących udział w debatach publicznych z poszczególnych miejscowości Wypracowane propozycje, opinie
– pięcioro mieszkańców wsi Drozdowo;  

rekomendacja:

– zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Kalinowo, Drozdowo, Niewodowo, Rakowo-Czachy, Rakowo-Boginie, Krzewo,

– rozbudowy sieci kanalizacyjnej i gazowej,

– budowy ścieżek rowerowych, chodników,

– budowy ronda w Piątnicy Poduchownej,

– zorganizowania miejsca do plażowania,

– stworzenia możliwości rozwoju przetwórstwa owocowo-warzywnego,

– stworzenia terenu zielonego – parku,

– wykorzystania potencjału fortów,

– budowy spalarni śmieci,

– wykorzystania energii odnawialnej, pokładów wód geotermalnych,

– budowa obwodnicy Piątnicy – (połączenie drogi powiatowej 1934B z droga krajową nr 64).

– jeden mieszkaniec wsi Rakowo-Boginie;
– jeden mieszkaniec wsi Rakowo-Czachy;
– sześcioro mieszkańców wsi Niewodowo;
– jeden mieszkaniec wsi Kalinowo;
– jeden mieszkaniec wsi Żelechy;
– jeden mieszkaniec wsi Krzewo;
– jeden mieszkaniem wsi Piątnica Włościańska;
– czterech mieszkańców wsi Elżbiecin;
– jeden mieszkaniec wsi Jeziorko;

– sześcioro mieszkańców wsi Piątnica Poduchowna;

– jeden mieszkaniec miasta Łomża (osoba posiadająca grunty na terenie Gminy Piątnica).
 
 
 
 

 

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Rozmowy związane z możliwością przekształcenia działek objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę. Wyznaczenie obszarów pod tereny turystyczno – rekreacyjne.

data: 28 maja 2018 r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Agata Kossakowska

 

Protokół z debaty publicznej (wersja w PDF)

Do góry